Yönetim ve İK. Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Yönetimi; en doğru personellerin seçilmesini, var olan personeller için en verimli ve adil ortam yaratılmasını, performans değerlendirmesi yaparak en doğru ücretlendirmeyi belirlemeyi, personellerinin doğru zamanda doğru eğitimler almasını sağlayarak hem işletmenin hem de çalışanın mutluluğunu amaçlar.

İnsan kaynakları, bir işletmede gereken insan kaynağının sağlanması, işe alım süreçleri, bu kaynağın eksikliklerinin giderilmesi için yeri geldiğinde eğitimi, organizasyondaki yerinin ve görevlerinin planlanması, örgütlenmesi ve yönetilmesi için politikaların belirlenmesi görevini üstlenen çok yönlü bir disiplindir.

İşletmelerde verimliliğin artırılması, rekabet üstünlüğünün sağlanabilmesi için güçlü ve yetkinlikleri yüksek bir insan kaynağına sahip olması, yönetimde doğru stratejiler oluşturarak doğru insan kaynakları politikaları üretmesi gerekir.

Yönetim ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı Çalışılan Temel İlkeler
1) Yeterlilik İlkesi: Personelin bir görevi etkin ve verimli bir biçimde yapabilme, işi başarma gücüdür.
2) Kariyer İlkesi: Seçilip işe alınan personelin örgüt içerisinde yeteneklerini sergileyip kendini gösterme fırsatı tanınarak örgütte kalmaları sağlanmalıdır.
3) Eşitlik İlkesi: Kurumda çalışan personele, terfi, ücret, ikramiye, sosyal haklar, disiplin, ödül, ceza gibi hususlarda eşit davranılması ilkesidir.
4) Güvence İlkesi: İş güvencesi sağlanmasıdır. Personelin büyük bir hatası bulunmadığı sürece işini, statüsünü ve bunlara bağlı olan diğer haklarını kaybedeceği konusunda tereddüt yaşamamasıdır.
5) Açıklık İlkesi: Bu ilke oluşturulan politika ve stratejilerin amaç ve sonuçlarına ilişkin bilgilerin çeşitli iletişim araçlarıyla örgüt içindeki personele duyurularak desteklerinin sağlanmasını amaçlar.
6) Gizlilik İlkesi: Her konunun herkes tarafından bilinmemesi esasına dayanarak örgüt ve personele ait bazı bilgilerin gizli kalması gerekliliğini içerir.

Yönetim ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı Çalışılan Konular
Kurumun işgücünü oluşturmak için adaylara ulaşmak
Personel adayları arasında seçim yapmak
Personelden seçilenleri örgütün yapısı ve kültürü ile oryantasyon sağlanmak
Personel görevleri yerine getirebilmeleri ve kurumun hedeflerine ulaşabilmede katkı sağlayabilmeleri için onları yönlendirmek ve motive etmek
Personel arasında adil ve sağlıklı bir ücret politikası oluşturmak
Personelin sahip olduğu işgücünün geleceğe yönelik potansiyelini belirleyerek eğitim, geliştirme ve kariyer programları ve düzenli bilgi alışverişi gerçekleştirmek