Kulüp Çalışmaları ve Atölyeler

Çocuk, ergen ve ebeveynlere yönelik oluşturulan atölye çalışmalarında, çocuk, ergen ve ebeveynin sorunlarını anlamak, duygularını, düşüncelerini ve potansiyelini keşfetmek, farkındalık oluşturarak sorun çözme becerisini kazandırmak ve potansiyelini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Atölye çalışmalarında, kendilerini ifade edebilecekleri, sorumluluk alabilecekleri, sosyal yaşamı ve sınırları öğrenebilecekleri, karşılaştıkları sorun ve durumlara yönelik başa çıkabilecekleri güvenli bir ortam oluşturulmaktadır. Kulüp özelliklerine göre önleyici ve destekleyici çalışmalar yürütülmektedir. Çocuklarla ve ailelerle görüşmeler sağlanarak, uygun envanter, test ve gözlem çalışmaları yapılmaktadır.

Olumlu Davranış Geliştirme Kulübü Atölye Çalışması
Davranış kazanma, insanın doğumundan itibaren başlayarak yaşamının sonuna kadar devam bir süreçtir. Davranış kazanma sürecinde olumlu, yaşına ve duruma uygun davranışları seçebilme, uygulayabilme, genelleyebilme ve kalıcı kale getirebilme becerisi geliştirme önemlidir. Olumlu davranış geliştirme atölye çalışmalarında davranışlarını kontrol etme ve yönetebilme becerisi kazandırılmaktadır.

İnsanlar bireysel gelişim sürecince karşılaşılan bilişsel ve duyusal uyaranlara ve durumlara karşı farklı davranışlar geliştirirler. Çocuklar gelişim süreci içinde uygun yöntem ve teknikler kullanılarak istendik ve olumlu davranışlar kazanabilirler. Olumlu davranış geliştirme atölye çalışmaları, çocuklara yaşam becerilerini kazandırarak onları hayata hazırlamaktadır. Çocukların, akademik ve sosyal becerilerinin farkına varması ve davranışlarının izlenerek olumlu davranışların geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çocuklar kazandırılmak istenen davranışlara yönlendirilir, belirli aralıklarla çalışmalar yürütülerek çocukların takibi yapılır, istenmeyen davranışların değiştirilmesi sağlanır.

Davranış geliştirme atölye çalışmaları, okul ve akademik yaşam, aile yaşamı, sosyal çevre uyaranları ve akran ilişkilerine yönelik davranış şekillendirme, değiştirme ve istendik davranış kazandırma, doğru karar verme, sorun çözme becerisi ve kişiler arası ilişkilerde çatışma yönetimi gibi konulardan oluşmaktadır.

Duygusal Zeka ve Sosyal Beceri Kulübü Atölye Çalışması
Duygusal zeka, kişinin kendisini yönetme ve başkalarıyla etkin bir biçimde ilişki kurma çabalarında duygularını uygun olarak kullanmasını sağlayan potansiyeldir. Duygusal zeka gelişimindeki yetersizlikler, kişiler arası ilişkilerde aksaklıklar yaşanmasına ve psikolojik gelişim sürecinde sorunlar oluşmasına neden olabilecektir. Duygusal zekası yüksek olan kişiler, kendini iyi tanır, potansiyelinin farkındadır, kendini diğer kişilerin yerine koyarak onların duygularını anlamaya çalışır, karşısındaki kişilere duygularını rahatlıkla ifade etmesine destek olur. Bu bakımdan duygusal zeka ve sosyal beceriler birbirinden bağımsız düşünülmemelidir. Sosyal becerisi yetersiz olan kişiler, diğer kişilerle iletişime girmekte zorlanır, iş birliği oluşturamazlar, kişilerarası çatışma durumlarında çözüm üretemezler.

Bir çocuğun başarısı için gösterdiği çaba, sabır, dürtü ve istekler daha az kalıtım yüklüdür ve duygusal zekanın sonradan geliştirilmesi mümkündür. Çocukta güven, merak, öğrenme zevki ve iç motivasyon arttıkça zihinsel işler kolaylaşmaktadır. Duygularını daha iyi tanıyan, kullanan ve yöneten kişiler, kendi hayatını yönetebilir ve kontrol edebilirler. Duygusal Zeka ve Sosyal Beceri Atölyesi çalışmalarıyla, çocukların duygularını tanıması, tanımlaması, yönetmesi, başkalarının duygularına dair farkındalık kazanması, duygusal zeka ve sosyal becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Duygusal Zeka ve Sosyal Beceri Atölyesi çalışmalarında, çocuklara, Kendi duygularını keşfetme, Başkalarının duygularına dair farkındalık kazanma, Sağlıklı duygusal iletişimler kurma, Duygularını kontrol edebilme, Kendini tanıma ve çevresine olumlu tutumlar geliştirme, Güçlü ve sınırlı yönlerine dair farkındalık kazanma Uyum, problemlerle başa çıkabilme, esnek ve yaratıcı düşünme gibi becerilerin oyunlar ve etkinliklerle kazandırılması hedeflenmektedir.

Düşünme Becerileri Kulübü Atölye Çalışmaları
Düşünme becerileri atölye çalışmaları, birçok alanın bilgi ve deneyiminden yararlanarak, düşünme yetisinin eğitilmesini, bireye eleştirel, yaratıcı, analitik ve yansıtıcı düşünme beceri ve tutumlarının kazandırılmasını amaçlayan bir programdır. Düşünme becerileri çalışmaları, günlük yaşamda ve öğrenme sürecinde mevcut bilgilere eleştirel yaklaşabilme, doğru analiz edebilme, doğru karar verebilme ve eldeki verileri en verimli şekilde yorumlayabilme becerilerinin kazandırılmasına yöneliktir.

Düşünme becerileri çalışmalarında; düşünme becerisini etkin hale getirmek, eleştirel, yaratıcı, analitik, sistemli, bütüncül, esnek ve alternatifli düşünebilme becerisi kazandırmak hedeflenmektedir. İnsanın bilişsel fonksiyonları, bilginin temel olarak kabul edilen planlama, dikkat, eş zamanlılık ve ardıllık gibi bilişsel işlemlerine dayanmaktadır. Planlama, bireyin problemlere ilişkin çözümleri belirlediği, seçtiği, uyguladığı ve değerlendirdiği zihinsel bir işlemdir. Dikkat, bireyi belirli uyarıcılar üzerinde seçici bir şekilde odaklayan ve rekabet halinde olan diğer uyarıcılara da tepki vermeyi engelleyen zihinsel bir işlemdir. Eş zamanlılık, bireyin ayrı uyaranları tek bir bütün veya grup halinde birleştirdiği zihinsel işlemlerdir. Ardıllık, uyaranları zincir şeklinde ve özel bir sıra haline getiren zihinsel işlemdir.

Bu çalışmalarla birlikte çocuklarda bilme ve öğrenme isteği uyanır, sorun çözme becerileri gelişir, görüşlerini açık ve etkili biçimde sunma becerisi oluşur, düşünme eyleminde yerel, kültürel, evrensel değerleri gözetme ve düşünce farklılıklarına saygı gelişir. Dil gelişimine katkı sağlanır ve kişilik gelişim süreci desteklenir.

Anne Çocuk Sosyalleşme Kulübü Atölye Çalışması
Çocuklar, günlük yaşam olaylarını ve ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceklerini sosyal bir grup içerisinde akranlarıyla daha kolay ve hızlı öğrenir. Gelişimin en hızlı olduğu çocukluk döneminde yaşıtlarıyla birlikte vakit geçiren çocuklarda sosyal, duygusal, zihinsel ve dil gelişimi gibi alanlarda gelişim daha sağlıklı olmaktadır.

Anne ve çocuk sosyalleşme atölye çalışmalarıyla, annelerin çocuklarını daha iyi tanımaları ve gösterdikleri tepkileri doğru yorumlamaları sağlanır. Anne ve çocuğun duygularını ifade etme yollarını tanımaları ve duygularını daha etkili ifade etmeleri desteklenir. Anne ve çocuk ilişkisinde sık yaşanan sorunlara yönelik alternatif yaklaşımlar ve çözüm önerileri değerlendirilir.

Yeni doğan bebek ve anne arasında güvenli bağlanma süreci ve gelişimi desteklenir. Annenin bir ebeveyn olarak yaratıcı, spontan ve aktif taraflarını ortaya çıkarması desteklenir. Bebekle evde gelişimi açısından ne tür oyunlar oynanabileceği, bebekle kaliteli zaman geçirmek ve kuvvetli iletişim kurma yöntemleri öğretilir. Anneler arasında akran paylaşımı ve ihtiyaç duyulan konularda bilgi paylaşımı sağlanır, aynı zamanda merak edilen konularda uzmanlara danışabilir ve geri bildirim alabilirsiniz. Anne ve çocuk kulüp çalışmaları, bireysel görüşmelerle de desteklenerek karşılıklı değerlendirme ve gelişim süreciyle ilgili gözlemler paylaşılabilecektir.

Çalışmaların içeriğinde, ilgi süresine göre geçişleri olan farklı konularda aktiviteler planlanmaktadır. Bu aktiviteler, sanatsal aktiviteler, resim, müzik ve dans faaliyetleri, masal, kukla ve drama etkinlikleri, motor becerileri çalışmaları, kavram çalışmaları, çocuk yogası ve sportif faaliyetler şeklinde planlanmaktadır.