Çocuk ve Ergen Psikolojik Danışmanlık ve Terapi Yöntemleri

Çocuk ve ergen danışmanlığında görüşmelerin ne kadar sürede tamamlanacağı, görüşme sıklığı, uygulanacak yöntem ve tekniklerde çocuğun ve ya ergenin yaşı, gelişimsel özellikleri, başvuru nedeni etkili olmaktadır. Danışmanlık sürecinin ilk aşamasında görüşmelerin ne kadar sürede tamamlanabileceği, görüşme sıklığı, uygulanacak yöntem ve teknikler, bireysel görüşme planları ve merak edilen konular aile ve çocukla paylaşılır.

Sistemik - Gelişimsel Aile Danışmanlığı
Sistemik-gelişimsel aile danışmanlığı, aileyi tek tek fertler olarak değil, bir sistem olarak ele alarak, ailenin ve aile fertlerinin doğal gelişimsel özelliklerine uygun biçimde sorunları aşmalarını hedefleyen yöntemdir.

Oyun Terapisi
Oyun terapisi, çocukların ruhsal açıdan sağlıklı olarak yaşamalarını hedefleyen ve bu süreçte çocukların kendilerini ifade edebilmeleri için oyun ve oyuncakları kullanan bir yöntemdir. Oyun, çocukların kendilerini ifade etmeleri için doğal bir araç olduğundan güvensizlik, endişe, korku, saldırganlık, kıskançlık gibi duyguların açığa çıkmasına olanak tanır. Oyun terapisi çocuğun gelişimine uygun ve onun hiçbir şekilde yargılanmadığı ya da eleştirilmediği, tüm tercih ve tutumları ile kabul gördüğü bir ortam sağlar.

Bilişsel Davranışçı Terapi
Bilişsel davranışçı terapi, çocuğun düşünce, duygu ve davranışını değiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu yöntem öğrenme sürecinin üzerinde durmaktadır. Bilişsel davranışçı terapi çocuk ve ergenlerde özellikle davranım bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, kaygı bozuklukları, depresyon, yaygın gelişimsel bozukluklar, altına kaçırma gibi sorunlarda etkili olmaktadır.

Dışavurumcu Sanat Terapisi
Yaratıcılık, kendini ifade etmeyi, durum ve sorunlara farklı perspektiflerden bakabilmeyi sağlamaktadır. Dışavurumcu Sanat terapisi ise drama, resim, müzik, heykel, dans gibi etkinlikler ile çocuk ve ergenlerin yaratıcılıkların gün yüzüne çıkması ve problemlerine başka bir pencereden bakabilme, işlevsel çözüm yolları üretebilme, duygularını ifade etme yolları bulabilme imkanı sunmaktadır.

Masal Terapisi
Çocukların yetişkinler gibi kendilerini ifade etmeleri kolay değildir. Masal terapisi ile çocuklar kelimeleri kullanmak yerine masal ve materyalleri aracılığıyla, kendini ifade edebilmeyi, günlük yaşamında baş edemediği problemleri çözebilmeyi ve olumsuz davranışlarını değiştirebilmeyi öğrenir. Masal terapi; eğitim, davranış düzeltme, yetiştirme ve karakterlerinin gelişimi, problemlerin kaynağını bulmak için çocuk masallarının kaynaklarını ve içeriğini kullanan bir psikoloji yönüdür.

EMDR Terapisi
EMDR, izole anıların işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir. Beynin zamanında yapamadığı işlemi yapmasını sağlar. Kilitli kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir şekilde depolanması mümkün kılar. Danışan artık rahatsız olmaz ve anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görür. EMDR terapisi ile sadece semptomlar ortadan kalkmaz. Yeni bakış açısının kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular kişinin kendisine, ilişkilerine, dünyaya bakışını da olumlu yönde değiştirip kişisel gelişimine katkı sağlar.

Eğitimsel Terapi
Eğitimsel psikoterapi, öğrenme süreci ve sosyal gelişimi olumsuz yönde etkileyen engellerin tanımlanması ve aşılması adına çocuk ve gençlere destek sağlayan terapi yöntemidir. Davranış problemi, öğrenme güçlüğü, okuma yazma sorunları, matematik becerilerinin kazanımı ve dikkat sorunları yaşayan çocuklar ile beceri geliştirme çalışmaları bu kapsamda gerçekleştirilir.

Grup Terapisi
Grup terapisinde, çocuk ve gençlerin kendilerini rahatlıkla ifade edebilmeleri ve çatışmalarını çözebilmeleri için, grup içerisinde grup yapı ve yaş özelliklerine uyumlu birçok etkinlik ve oyun kullanılmaktadırlar. Bunlar kendiliğinden oluşan oyunlar olabildiği gibi çizim, boyama etkinlikleri, kutu oyunları ve rol çalışmaları gibi yapılandırılmış oyunlardan da oluşturulabilir.

Sistemik - Dinamik Psikoterapi
Dinamik psikoterapi, bireyin sorunlarını yaşamın sadece bir kesitinde değil geçmişle bütünleşerek, geçmişin bugündeki etki ve izleriyle birleştirerek ele alan bir modeldir. Bireyi geniş bir çerçevede tanımlama, ruhsal gelişim evrelerini ve bu evrelerde meydana gelebilen olumsuz yaşantıları ortaya koyarak bunlara yönelik sağaltıcı bir yol izler. Sistemik-dinamik yönelimde bireyin geçmişi ve bugüne etkisi yalnız birey özelinde değil, bireye etki eden sistem olarak ele alınır.

Şema Terapi
Şema terapi değiştirilmesi zor, çocukluk ve ergenlik döneminde belirgin kökenleri bulunan psikolojik rahatsızlıkların, açıklanması ve tedavisine ilişkin kuramsal ve uygulamaya yönelik bir psikoterapi modelidir. Şema terapi bütüncül bir terapi modelidir, içerisinde bilişsel-davranışçı, psikodinamik, gestalt ve bağlanma modelleri yer alır.